Lygių galimybių politika UAB „Gravitacija“!

Organizacijos veikloje užtikriname lygias galimybes – vykdant darbuotojų atranką, nustatant darbo užmokestį, planuojant karjeros galimybes, derinant lankstų darbo grafiką. Šiuos principus taikome ir pasirenkant partnerius, tiekėjus.

Įgyvendindami lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, neatsižvelgdami į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, amžių, lytinę orientaciją ar tapatybę, negalią, etninę priklausomybę, religiją, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindą ar kitus įstatymuose numatytus pagrindus užtikriname, kad:

1) Priimdami į darbą, taikome vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas;
2) Yra sudarytos vienodas darbo sąlygos, galimybės tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikiamos vienodos lengvatos;
3) Naudojame vienodus darbo vertinimo kriterijus ir vienodus atleidimo iš darbo kriterijus;
4) Už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokame vienodą darbo užmokestį;
5) Imamės priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos;

Nuosekliai dirbame lygių galimybių skatinimo srityje ne tik savo įmonėse, bet siekiame lygių galimybių didinimo nacionaliniu mastu. Mūsų įgyvendinamas projektas „Go Forward!” savo renginiuose subūrė jau daugiau nei 8000 dalyvių.

Tikime, kad klientas yra vertas daugiau nei tiesiog sutarties sąlygų įvykdymo

Telefonas

+37068786666

El. paštas

jurga@goforward.lt